เซิ้งโหวด
SoengWot

ท่อน 1
[- - - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ร ม- - - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ร ม
- ลฺ ลฺ ลฺ- ด ลฺ ดร ม ซ ดร ม ซ ล- ลฺ ลฺ ลฺ- ด ลฺ ดร ม ซ ดร ม ซ ล
- - - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ด ร- - - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ด ร
- ม ร ดลฺ ม ด รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ- ม ร ดลฺ ม ด รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ]
ท่อน 2
[- - - -- - - ท- ท ร่ ท- ท ล ท- ท ร่ ท- ท ล ทร่ ท ล ซล ท ซ ล
- - - -- - - ท- ท ร่ ท- ท ล ท- ท ร่ ท- ท ล ทร่ ท ล ซล ท ซ ล
- - - -ร ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ด ร- - - -ร ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ด ร
- ม ร ดลฺ ม ด รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ- ม ร ดลฺ ม ด รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ]
ท่อน 3 (เร็ว)
- - - -- - - ด- - - ด- - - ด
[- ด ลฺ ดร ด ลฺ ดร ด ลฺ ดร ด ลฺ ด- ด ลฺ ดร ด ลฺ ดร ด ลฺ ดร ด ลฺ ด
- ม ม ม- ด ร มร ม ซ มร ด ลฺ ด- ม ม ม- ด ร มร ม ซ มร ด ลฺ ด
- ด่ ล ซม ซ ล มซ ม ร มร ด ลฺ ด- ด่ ล ซม ซ ล มซ ม ร มร ด ลฺ ด
- ด ลฺ ร- ด ลฺ ร- ด ม ร- ด ลฺ ด- ด ลฺ ร- ด ลฺ ร- ด ม ร- ด ลฺ ด]
ท่อน 4
[- - - -- ม - ล- - ม ซม ซ ล ด- ร ม ซม ซ ล ดร ม ซ ดร ม ซ ล
- - - ลร ม ซ ล- - ม ซม ซ ล ด- ร ม ซม ซ ล ดร ม ซ ดร ม ซ ม
- - - -- ร ลฺ ด- - - -- ร ลฺ ด- - - -- ร ลฺ ด- ร ลฺ ด- ร ลฺ ด
- ร ด ลฺด ร ลฺ ดร ม ซ ลม ซ ร ม- - - -- ซ ร ม- - - -- ซ ร ม
- - - -- ซ ร ม- ซ ร ม- ซ ร ม- ซ ม รม ซ ร มด ร ม รด ลฺ ซฺ ลฺ*
- ด ลฺ ดร ม ซ รม ร ด รด ลฺ ซฺ ลฺ]
จบ
*- ด ลฺ ดร ม ซ รม ร ด รม ซ - ล
2006-12-02