เซิ้งโปงลาง
Soeng Ponglang

ท่อน1
- - - ล- ล ด ร- ม ร ด- ล - ล[- - - ล- ล ด ร- ม ร ด- ล - ล
- - - -- ซ ม ซม ซ ม ดล ด ร ม- - - -- ล ซ ม- ล ซ ม- ล ซ ม
- ม ซ ร- ด ล ด- ด - ดร ม - ซ- - - ดร ม ซ มล ม ซ ร- ด ล ด
- ล - ดร ม ซ มล ม ซ ร- ด ล ด- ล - ซ- ม ซ ร- ร ม ด- ล - ซ
- - - ม- ม ซ ร- ด - รม ซ - ล- - - -]
ท่อน2
{- - - ล- - ซ ลด ร ด ม- - - -- - - ร- - ด รด ล ซ ล- - - -}2
{- - - ล- ล - ดล ซ ม ล- ล - ดล ซ ม ร- ด - รม ซ - ล- - - -}2
{- - - ล- ล - ด- ร ด ล- - - -- - - ม- ม - ซ- ล ซ ม- - ล ด
- - ซ ล- - ม ซ- - ร ม- - ม ซ- ม ซ รม ร ด ล- ซ - ล- - - -}2
2005-12-21