เซิ้งโปง
Soeng Pong

เกริ่ง แคน
- - - ด{- - ม ร- ด ร ม- ด ม ร- ด ลฺ ด}2
- - ม ร- ด ร มล ซ ม รด ลฺ ร ด- - ม ร- ด ร มล ม ซ ดร ม ซ ม
{- ล ด่ มซ ล ซ ลด่ ร่ ม่ ร่ด่ ล ซ ล}2- ม่ - ร่- - ด่ ลซ ล ด่ ลซ ม ร ม
{- ด่ - ล- - ซ ม- ม ซ มร ด ร ม- ด่ - ล- - ซ ม- ร ม รด ลฺ ซฺ ลฺ}2
ท่อน 1
- - - ด[{- ด ล ร- ด ร ม- ด ม ร- ด ลฺ ด}2
{- ด ลฺ ร- ด ร มล ซ ม รด ลฺ ร ด}2
- ด ลฺ ร- ด ร มล ม ซ ดร ม ซ ม- ด ลฺ ดร ม ซ มล ม ซ ดร ม ซ ม
{- ล ด่ มซ ล ซ ลด่ ร่ ม่ ร่ด่ ล ซ ล}2
{- ม่ ร่ ด่ล ด่ ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ร ม}2
{- ด ลฺ ดร ม ซ มล ม ซ รด ลฺ ร ด}2]
ท่อน 2
- - - -- - - -- - - -- - - ลฺ
[{- - - ลฺ- ลฺ ซฺ ลฺด ร ม รด ลฺ ซฺ ด}2
{- - - ม- ม ร มซ ม ร มร ด ลฺ ด}2
{- - - ซ- ม ร ซ- ม ร ซร ด ลฺ ด}2]
2005-11-20