เซิ้งอีสาน 5-02
Soeng Isan

[- - - -- ม ซ ล- - ซ มร ม ซ ล- - - ซล ซ ล ด- - - รม ร ซ ม
- - - -- ม ซ ล- - ซ มร ม ซ ล- - - ซล ซ ล ด- - - รม ร ซ ม
- - - -- ล - มซ ม ร ดล ด ร ม- ซ - -- ม ซ รซ ม ร ดล ด ร ม
ซ ล ด ลซ ม ซ รม ร ด ลด ร ล ด- - - ล- ม ซ ล- ท ล ซล ท ซ ล
- ท ล ซล ท ล ทร ท ล ซล ท ซ ล- - - -ซ ด ร มล ซ ม รม ด ร ม
ล ซ ม รม ด ร มร ด ม รด ล ซ ล]6
[ - - - -- ซ ล ซม ซ ล ซม ซ ล ซ- - - -- ล ท ลซ ล ท ลซ ล ท ล
- - - -- ท ร ทล ท ร ทล ท ร ท- - - -- ล ท ลซ ล ท ลซ ล ท ล
- - - -- ซ ล ซม ซ ล ซม ซ ล ซ- - - -- ม ซ ด- ด ร ซร ม ซ ม
- - - -- - - -- ล - ด- ล - ม- ม ซ ร- ด ล ด- - - -- ล - ด
- ด ร ซร ม ซ ม]6
จบ
- - - -- ล - ด- ด ร ซม ร - - - - ล- - - ซ- ม - -