สีทันดร 5-01
SiThanDon

[- - - -- - - ด- - - ด- - - ด- - - (ซ)- - - ด- ด ล ซ- ล - ด
- - - (ซ)- - - ร- ร ด ล- ด - ร- - - (ซ)- - - ด- ด ล ซ- ล - ด
- - - (ซ)- - - ร- ร ด ล- ด - ร- - - ร- ม - ร- ม - ดร ม ซ ร
- ล ม ร- ม - ร- ม - ดร ม ซ ร- ล ม รด ล ด ร- ม - ดร ม ซ ร
- ล ม รด ล ด ร- ม - ดร ม ซ ร- ม ล ดล ด ร มล ซ ม ดร ม ซ ร
- ร ม รม ซ ม ซล ซ ด ลซ ม ร ด- - - รม ซ ม ซล ซ ด ลซ ม ร ด
ล ซ ล ดล ด ร มล ซ ม ดร ม ซ ร- ซ ล ดล ด ร มล ซ ม ดร ม ซ ร]
จบ- - - -- ด - ท- ล - ซ- - - -