ศรีโคตรบูรณ์
SiKhotRaBun

- - - -- - - -- - - -- - - ด- - ม ร- ด - มล ม ซ ร- ด ลฺ ด
- - ม ร- ด ร มล ม ซ มร ม ซ ล[- - ด่ ล- ซ ม ล- - ด่ ล- ซ ม ล
ด่ ร่ ด่ ล- ซ ม ล- - ด่ ล- ซ ม ลด่ ซ ด่ ลซ ม ร ม- ด - ม- ซ ม ม
- ด - ม- ซ ม ม- ด - ม- ร ด ด- ด - รม ร ด ด- ด - รม ร ด ร
- ร ซ ม- ร ด ร- ร ด ทฺด ร ด รม ร ซ มร ด ทฺ ลฺ- - - มร ด ทฺ ลฺ*
- - - มร ด ทฺ ลฺ- ทฺ ลฺ ทร ด ทฺ ลฺ- ลฺ ซฺ ลฺร ด ทฺ ลฺทฺ ลฺ ซฺ ลฺร ด ทฺ ลฺ
- ด ลฺ ดร ม ซ มล ม ซ ดร ม ซ ม- ด ลฺ ดร ม ซ มล ม ซ มร ม ซ ล]
จบ
*- - - ม- - ร ซ- - ร ม- ล - ด- ล - ม- ซ - รม ร ด รม ซ - ล