ศรีโคตรบูรณ์ (โปงลาง)
SiKhotraBun-Ponglang

- - - -- - - -- - - -- - - ด- - ม ร- ด ร มล ม ซ ร- ด ล ด
- - ม ร- ด ร มซ ม ร มซ ล ซ ล[- - ด ล- ซ ม ล- - ด ล- - ซ ม ล
ด ร ด ล- ซ ม ล- - ด ล- ซ ม ลด ซ ด ลซ ม ร ม- ด ม ม- ซ ม ม
- ด ม ม- ซ ม ม- ด ม ม- ร ล ด- - - รม ร ล ด- - - รม ร ด ร
- - ด ลด ร ด ร- - ซ รม ร ด รม ร ซ รม ด ซ ล- - - มร ด ซ ล
- - - มร ด ซ ล- ด ล ดร ด ซ ล- - ซ ลร ด ซ ลซ ล ซ ลร ด ซ ล
- ด ล ดร ม ร มล ม ซ ดร ม ร ม- ด ล ดร ม ร มซ ม ร มซ ล ซ ล]
2006-12-23