สาวกาฬสินร์ลำเพลิน
SaoKalasin LamPhloen

ท่อน 1
[- - - -- - - ล- ท - ด- ร - มซ ล - ซ- ม - รด ล - ด- ท - ล
- - - -- ม - ล- ท - ด- ร - มซ ล - ซ- ม - รด ล - ด- ท - ล
- ซ - -- ม ร มด ร ม รด ล ซ ล
- - - มซ ล ด ลร ล ด มซ ล ด ล- - - มซ ล ด ลร ล ด มซ ล ด ล
- - - ดร ม ซ มล ม ซ ดร ม ซ ม- - - ดร ม ซ มล ม ซ ดร ม ซ ม
- - - มซ ล ด ลร ล ด มซ ล ด ล- - - มซ ล ด ลร ล ด มซ ล ด ล*
- - - ม่- ม่ - ม่- ร - ด- ท - ล- ซ - ล- ท - ม- - - ซ- - - ล
- - ด ลซ ม ร มซ ร ม รด ล ซ ล]
ท่อน2
*- - - ดร ม ซ มล ม ซ ดร ม ซ ม- - - ดร ม ซ มล ม ซ ดร ม ซ ม
- - - ดร ม ซ ร- - - ดร ม ซ ร- - - มร ม ซ รม ร ด รด ล ซ ล
- - - มร ม ซ รม ร ด รด ล ซ ล
- - - ม- - - ม- - - ม- - - ล- - - ซล ซ ล ด- ร - ม- - - -
- - - ล- ล - ท- ด - ร- - - -- - - ร- ม ร ด- ร - ม- - - -
- - - ซ- ล ซ ม- ซ - ล- ม - ดร ม - ดร ม - ดร ม - ล- ม - ด
ร ม - ดร ม - ดร ม - ล- - - -- ม - ด- - - ท- - - ล- - - -
- ม - ด- - - ท- - - ล- - - -- ล - ด- - - ร- ม - ซ- - - ม
- ซ - ร- ล - ท- ด - ร- - - -- ล - ด- - - ร- ม - ซ- - - ม
- ซ - ร- ล - ด- ท - ล