เรือมกันตรึม 5-05
Rwam KanTrwm

part 1
[- ล - ล- - ล ล- ล - ท- - ล ซ- ล - ท- ร - ลท ร ซ ม- - - -
- ล - ล- - ล ล- ล - ท- - ล ซ- ล - ท- ร - ลท ร ซ ม- - - -
- - ล ด- - ล ร- - ม ด- ด ล ซ- ล - ด- ร - มซ ม ร ด- - - -
- ท ล ซ- - - -- ล - ท- - ล ซ- ล - ท- ร - ด- ท - ล- ท ล ซ
- ล - ดร ม ร ด- ท - ล- - - -]
part 2
[- ล - ซ- - ฟั ม- ร - ซ- - ฟั ม- ล - ซล ซ ฟั ม- ร - ม- (ล ม ล
ม ล) - ซ- - ฟั ม- ร - ซ- - ฟั ม- ล - ซล ซ ฟั ม- ร - ม- - - -
- ด - ร- ซ - มร ด - ร- ร ด รด ล - ด- ร - มซ ม ร ด- ด ม ร
- - ม ฟั- ฟั ม ล- ล ม ฟัล ฟั ม รม ร ม ฟัม ฟั ล ทล ฟั - ม*- - - -
- ฟั ม ม- ฟั ม ม- ฟั ม ม- - - -- ฟั ม ม- ฟั ม ม- ฟั ม ม- ล ม ล]
*จบ