เรือมจับกรับ / Rwam JapKrap

ฟ๋=ฟ#
เกริ่น
- - - ม- - ฟ๋ ม- - ล ม- - ฟ๋ ม- - ร ทฺ- - ลฺ ทฺ- - ร ม- - ร ด
- - ทฺ ลฺ- - ร ลฺ- - ทฺ ด- - ท ด- - ร ม- ฟ๋ ล ฟ๋- - ม ร- - ม ทฺ
- - ร ม- - - -- - - -
ท่อน 1 (ช้า)
- ฟ๋ - ฟ๋- ลฺ - ทฺลฺ ฟฺ๋ ลฺ ทฺ- ร - ม- - ร มฟ๋ ล - -- ฟ๋ - ม- ร - ทฺ
- ฟ๋ ล ฟ๋ล ร - ม- ร - ทฺร ม ฟ๋ ร- - - -- - - ม- ร - ร- ร - ร
[- ฟ๋ - ฟ๋- ลฺ - ทฺลฺ ฟฺ๋ ลฺ ทฺ- ร - ม- - ร มฟ๋ ล - -- ฟ๋ - ม- ร - ด
- - ทฺ ลฺทฺ ด - -- ม - ดม ด ทฺ ลฺ- - - -- - - ซ- ล ซ ม- ซ - ล
- - - ซ- ล - ท- ล - ซ- ร่ ท ล- - - ลซ ฟ๋ ม ร- - - มร ม ล ฟ๋
- ล - ท- ล - ฟ๋- - - มร ม ฟ๋ ร- - - ทฺ- ลฺ - ร- - - มร ม ล ฟ๋
- - - -- - - ลฺ- ทฺ ลฺ ฟฺ๋- ลฺ - ทฺ- - - -- - - ร- ม ร ทฺ- ฟ๋ - ม*
- - - -- - - ฟ๋- ม - ม- ม - ม]2
ท่อน 2 (เร็ว)
[- - - -- ด - ร- ร ด ร- ม - ม- - - -- ล - ทฺ- ร - ด- ทฺ - ลฺ
- - - -- ด - ร- ร ด ร- ม - ม- - - -- ล - ทฺ- ร - ด- ทฺ - ลฺ*
- ร ทฺ ลฺ- ร ทฺ ลฺ- ร ทฺ ลฺ- ทฺ ลฺ ร- ทฺ ลฺ ร- ทฺ ลฺ ร- ล - ฟ๋ม ร - ม
- - - -- - - -- ร ทฺ ลฺ- ทฺ ลฺ ร- ทฺ ลฺ ร- ทฺ ลฺ ร- ล - ฟ๋ม ร - ม
- - - -- ร ม ฟ๋- ล - ฟ๋ล ฟ๋ ม ร]
ท่อน 3 (เร็ว)
[- - - -- - - -- ร ทฺ ลฺ- ทฺ - ร- - - ม- ฟ๋ - -- ล - ฟ๋ล ฟ๋ ม ร
- - - -- - - -- ร ทฺ ลฺ- ทฺ - ร- - - ม- ฟ๋ - -- ล - ฟ๋ล ฟ๋ ม ร
- - - -- - - -- ม - ม- ม - ม- - ร ด- ร - ม- ลฺ - ด- ทฺ - ลฺ
- - - -- - - -- ม - ม- ม - ม- - ร ด- ร - ม- ลฺ - ด- ทฺ - ลฺ]
ท่อน 4 (ช้า)
- - - -- - - -- ล - ร
[- ม - ฟ๋- ล ฟ๋ ลฟ๋ ล ฟ๋ ลฟ๋ ล ฟ๋ มฟ๋ ม ร ทฺลฺ ทฺ ร ทฺลฺ ทฺ ร ทฺ- ม - ม
- ม - ฟ๋- - ม ม- ม - ฟ๋- ลฺ - ทฺร ฟ๋ ร ม*- - ลม ร- ม - ม- - ลม ร]
ท่อน 5 (เร็ว)
[- - - -- ทฺ - ฟ๋- - ร ม- ฟ๋ - ฟ๋- - ม ฟ๋ม ฟ๋ ล มฟ๋ ม ร ทฺร ม ฟ๋ ร
- - - -- ทฺ - ฟ๋- - ร ม- ฟ๋ - ฟ๋- - ม ฟ๋ม ฟ๋ ล มฟ๋ ม ร ทฺร ม ฟ๋ ร
- - - -- ร - ม- ร - มฟ๋ ล - ม- ร - ทฺ- ร - ม- ร - มฟ๋ ล - ฟ๋
- - - -- - - ฟ๋ล ท ล ฟ๋ล ฟ๋ ม ร- - - ม- ฟ๋ ม ทฺม ฟ๋ ม ทฺลฺ ทฺ ร ม]
2007-07-242007-08-262022-09-19