แพรวากาฬสินธุ์

ท่อน 1
- ม ร ด- ร - ด- ลฺ - ด- - - ด- - - ด
[- - - ม- ร - ด- - - ม- ร - ด- ร ด ลฺ- ร - ด- - - ด- - - ด
- - - ม- ร - ด- - - ม- ร - ด- ร ด ลฺ- ร - ด- - - ร- ซ - ม
- - - ร- ด - ม- - - ร- ซ - ม- - - รด ลฺ - ด- - - ด- - - ด
- - - ม- ร - ด- - - ม- ร - ด- ร ด ลฺ- ร - ด- - - ด- - -ด
- - - ม- ร - ด- - - ม- ร - ด- ร ด ลฺ*A- ร - ด- - - ม- ซ - ด
- ร - ม- ซ - ม- ด - ร- ด - ม- ร - ม- ซ - ม- ด - ร- ด - ม
- ร - ด- ทฺ - ด- - - ด - - -ด]
ท่อน 2
*A- ร - ลฺ
[- - - -- ลฺ - ม- ม ร ดลฺ ด ร ม- ซ ม ซ- ล ซ มซ ม ร ด- ร ด ลฺ
- - - -- ลฺ - ม- ม ร ดลฺ ด ร ม- ซ ม ซ- ล ซ มซ ม ร ด- ร ด ลฺ
- - - -- ลฺ ด ร- ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร- - - -- ลฺ ด ร- ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร
- ม - ดร ม ด ร- ด ลฺ ด- ลฺ ซฺ ลฺ- ม - ดร ม ด ร- ด ลฺ ด- ลฺ ซฺ ลฺ
- - - -- ม ซ ล- ล ซ มร ม ซ ล- ด่ - ซ- ด่ - ลด่ ล ซ มร ม ซ ล
- - - -- ม ซ ล- ล ซ มร ม ซ ล- ด่ - ซ- ด่ - ลด่ ล ซ มร ด ร ม
- - - -- ลฺ ด ร- ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร- - - -- ลฺ ด ร- ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร
- ม - ดร ม ด ร- ด ลฺ ด- ลฺ ซฺ ลฺ- ม - ดร ม ด ร- ด ลฺ ด- ลฺ ซฺ ลฺ]
ท่อน 3
- - - ม- - - ม- - - -- ด ร ม- - - -- ด ร ม
- - - -- ด ร มร ซ ม ซม ด ร ม- - - -- ด ร มร ซ ม ซม ด ร ม
- - - -- ด ร ม- ซ - ซม ด ร ม- - - -- ด ร ม- ซ - ซม ด ร ม
- ด่ - ล- ด่ - ซล ซ ล ซร ม ซ ม- ด่ - ล- ด่ - ซล ซ ล ซร ม ซ ม
- ม ซ ดร ม ซ ร- ด - รด ลฺ ซฺ ลฺ- ม - ดร ม ซ รม ร ด รด ลฺ ซฺ ลฺ
- มฺ - ลฺ- ซฺ - ลฺ- มฺ - ลฺ- ซฺ - ลฺ- มฺ - ลฺ- ซฺ - ลฺ- ด - ร- ด - ร
- ม ซ ม- ร - ด- ด ร ซร ม ซ ม- ล ด่ มซ ล ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ซ ล
- ม่ ร่ ด่ร่ ม่ ด่ ร่ม่ ด่ ม่ ร่ด่ ล ซ ลด่ ซ ด่ ลซ ม ซ ลด่ ซ ด่ ลซ ม ร ม
ร ด ลฺ ดร ม ซ รม ร ด รด ลฺ ซฺ ลฺ- ด ลฺ ดร ม ซ รม ร ด รม ซ - ล
2005-12-04 / แก่ 2023-0705