ออนซอนอิสาน
OonSoon Isan

ท่อน 1 ช้า
- ลฺ ด ลฺด ซฺ ลฺ ด- ลฺ ด รด ม ร ด- ลฺ ด ลฺด ซฺ ลฺ ด- ลฺ ด รม ล ซ ซ
- - - -ร ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ซ ซ- - - -ด่ ร่ ด่ ลซ ล ด่ ลซ ม ซ ซ
- ม - ร- ด - ลฺซฺ ลฺ ด ซฺลฺ ม ร ด- ม ซ รม ร ด ลฺซ ลฺ ด ซฺลฺ ม ร ด
ท่อน 2 เร็ว
- - - ลฺ- ด - ลฺด ลฺ ด ซฺ- ลฺ - ด- - - ลฺ- ด - ร- ด ร ม- ร - ด
- - - ลฺ- ด - ลฺด ลฺ ด ซฺ- ลฺ - ด- - - ลฺ- ด - ร- ด ร ม- ร - ด
- ซฺ - ลฺ- ด - ร- ร ม ร- ร ม ร- ด ลฺ ซฺ- ลฺ - ด- ด ร ด- ด ร ด
- ซฺ - ลฺ- ด - ร- ร ม ร- ร ม ร- ด ลฺ ซฺ- ลฺ - ด- ด ร ด- ด ร ด
- ด ลฺ ดร ด ลฺ ด- ด ร ม- ซ - -- ล ซ ม- ซ - ล- - ซ ม- ซ - -
- - - -- ด่ - ลด่ ล ซ ม- ซ - -- - - -- ม่ - ร่ม่ ร่ ด่ ล- ล - -
- - - -- ม่ - ร่ม่ ร่ ด่ ล- ด่ - -- ม่ - ร่- ด่ - ล- ด่ - ซ- - - ซ
- ซ - ม- ร - ด- ร - ม- ร - ม- ซ - ม- ร - ด- ลฺ ร ด- ลฺ ร ด

first: 2007-07-07

last modified: 2008-09-12