นารีศรีอีสาน
NaRiSiIsan

ท่อน 1 (ช้า)
- ซฺ ลฺ ซฺลฺ ด ลฺ ด- ร ม รม ซ ล ด- ซฺ ลฺ ซฺลฺ ด ลฺ ด- - มร ดร ม ซ ล
- - - ลด่ ม ซ ลด่ ซ ด่ ลซ มร ด ร- - - -ด่ ม ซ ลด่ ซ ด่ ลซ มร ด ร
- ม ซ มร ม ด รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ- - มร ดร ม ด รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ
ท่อน 2 (เร็ว)
- ลฺ - ด- ลฺ - ม- ม ซ มร ด ร ม- ม ล ซ- ซ ล ม- ม ล ซล ม ซ ล
- ล ด่ ม- ม ซ ลด่ ร่ ด่ ลซ ล ด่ ลด่ ร่ ด่ ลซ ล ด่ ล- ล ด่ ลด่ ล ด่ ซ
- ซ ล ซล ซ ล ด- ด ร ซร ม ซ ม- ล ซ มซ ม ร ด- ด ร ซร ม ซ ม
- ลฺ - ด- ลฺ - ม- ม ซ มร ม ซ ม- ล ซ มร ม ซ ร- ร ด ลด ร ด ร
- ร ม ซม ซ ล ด- ด ร ซร ม ซ ม- ลฺ - ด- ลฺ - ม- ม ซ มร ม ซ ม
- ล ซ มซ ม ร ด- ด ร ซร ม ซ ม- ล ซ มซ ม ร ด- ด ร ซร ม ซ ม
ท่อน 3 (เร็ว)
- - - -- - - ด- ด ลฺ ด- ร - ม- - - ล- ล ซ ม- ร ม รด ลฺ ซฺ ล
- - - -- - - ด- ด ลฺ ด- ร - ม- - - ล- ล ซ ม- ร ม รด ลฺ ซฺ ล
- - - -- - - ด- ด ล ด- ร - ม- - - ด่- - ล ซม ด่ ล ซม ด่ ซ ล
- - - ด่- - ล ซม ด่ ล ซม ด่ ซ ล- - - ด่- - - - ล - ล- ล - ล
- ด่ ล ด่ล ด่ ร่ ลด่ ล ซ มร ม ซ ล- ด่ ล ซม ด่ ซ ลด่ ซ ด่ ลซ ม ซ ล
- ด่ ล ซล ด่ ซ ลด่ ซ ด่ ลซ ม ร ม- ด ลฺ ดร ม ซ รม ร ด รด ลฺ ซฺ ลฺ
first: 2006-12-11