กล่อมทุ่ง

- - - ดด ด ด -ด ซฺ ลฺ ด- - - -[- - - ดด ด ด -ด ซฺ ลฺ ด- - ม ร
ด ลฺ ดฺ ซฺ- - - มร ด ร ม- - ซฺ ลฺด ร ด ลฺ- - ซฺ ลฺด ม ร ดด - ด ด
- ม - ซ- - - -- ล ซ ม- - ด รด ร ม ซ- - - ซ- - ซ ซ- ม ซ ล
ซ ม ซ ร- - ม รม ร ด ลฺ- ด - ม- - ร ดด ด ด -ด ซฺ ลฺ ด- - - ม
- - ซ ด่- - - -- ล ซ ม- - ร ดร ม ด ร- - - ซฺลฺ ทฺ ด ร- - - ด
- - ร ม- - - -- ด - ม- - ด รด ร ม ซ- - - ซ- - ซ ซ- - - ลฺ
- - ด ร- - ซ รม ร ด ลฺ- ด - ม- - ด ร- - - ซฺลฺ ทฺ ด ร- - - ด
- - ร ม- - ซ ลด่ ล ซ ม- - ด รด ร ม ซ- - - ซ- - ซ ซ- ม ซ ล
ซ ม ซ ร- - ม รม ร ด ลฺ- ด - ม- - ร ดด ด ด -ด ซฺ ลฺ ด- ด - ลฺ
- ด - ร- - - -- - - -- ซ - มซ ล ด่ ซ- - - -ด่ ล ซ ฟ- - ล ซ
- ม - ร- ซ - -- ม ร ด- - - -ร ม ด ร- - - -- ม ล ซ- ม ล ซ
- ม ซ ร- - ซ รม ร ด ลฺ- ด - ม- - ร ดด ด ด -ด ซฺ ลฺ ด- ลฺ ร ด
- ลฺ ซฺ ลฺ- - - -- ลฺ ซฺ ลฺ- ด - ม- - ด ร- - - -- ม ล ซ- ม ล ซ
- ม ซ ร- - ซ รม ร ด ลฺ- ด - ม- - ร ดด ด ด -ด ซฺ ลฺ ด- - - -]
จบ
[- - - ดด ด ด -ด ซฺ ลฺ ด]x4
2005/11/20 / ปรับปรุง 2023-04-30