กล่อมทุ่ง
KlomThung

- - - ดด ด ด -ด ซ ล ด- - - -[- - - ดด ด ด -ด ซ ล ด- - ม ร
ด ล ด ซ- - - มร ด ร ม- - ซ ลด ร ด ล- - ซ ลด ร ด ดด - ด ด
- ม - ซ- - - -- ล ซ ม- - ด รด ร ม ซ- - - ซ- - ซ ซ- ม ซ ล
ซ ม ซ ร- - ม รม ร ด ล- ด - ม- - ร ดด ด ด -ด ซ ล ด- - - ม
- - ซ ด่- - - -- ล ซ ม- - ร ดร ม ด ร- - - ซล ท ด ร- - - ด
- - ร ม- - - -- ด - ม- - ด รด ร ม ซ- - - ซ- - ซ ซ- - - ล
- - ด ร- - ซ รม ร ด ล- ด - มด ม ด ร- - - ซล ท ด ร- - - ด
- - ร ม- - ซ ลด ล ซ ม- - ด รด ร ม ซ- - - ซ- - ซ ซ- ม ซ ล
ซ ม ซ ร- - ม รม ร ด ล- ด - ม- - ร ดด ด ด -ด ซ ล ด- ด - ล
- ด - ร- - - -- - - -- ซ - มซ ล ด ซ- - - -ด่ ล ซ ฟ- - ล ซ
- ม - ร- ซ - -- ม ร ด- - - -ร ม ด ร- - - -- ม ล ซ- ม ล ซ
- ม ซ ร- - ซ รม ร ด ล- ด - ม- - ร ดด ด ด -ด ซ ล ด- ล ร ด
- ล ซ ล- - - -- ล ซ ล- ด - ม- - ด ร- - - -- ม ล ซ- ม ล ซ
- ม ซ ร- - ซ รม ร ด ล- ด - ม- - ร ดด ด ด -ด ซ ล ด- - - -]
จบ
- - - ดด ด ด -ด ซ ล ด- - - -- - - ดด ด ด -ด ซ ล ด- - - -
- - - ดด ด ด -ด ซ ล ด- - - -- - - ดด ด ด -ด ซ ล ด- - - -
2005/11/20