ไข่มดแดง
KhaiMotDaeng

ท่อน 1
{- - - -ซฺ ลฺ ด ร- - - -ซฺ ลฺ ด ร- - - -ซฺ ลฺ ด ร- ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร
- ร ด ลฺซฺ ลฺ ด รม ร ด ลฺด ซฺ มฺ ซฺ}2- - - -- ซ ม ซ- - - -- ล ซ ด่
- - ล ร่ล ด่ - ซ- ม ซ ดร ม ด ร- ม ซ ลซ ม - ซ- ม ซ ดร ม ด ร
- - - -- ซ - ม- ม ซ รม ร ด ลฺ- - - -- ซ - ม- ม ซ รม ร ด ลฺ
- - ซฺ ลฺ- ด - มซ ม ร ด- ลฺ - ด- ร ด ร- ม - มซ ม ร ด- ลฺ - ด
- - - -- ซ - ม- ม ซ ลซ ม ซ ร- - - -- ซ - ม- ม ซ ลซ ม ซ ร
- - ด ร- ม - มซ ม ร ด- ลฺ - ด- ร ด ร- ม - มซ ม ร ด- ลฺ - ด
- - - ด่- ล - ซ- ม ซ ดร ม ด ร- ม ซ ลซ ม - ซ- ม ซ ดร ม ด ร
- - - -ซฺ ลฺ ด ร- - - -ซฺ ลฺ ด ร- - - -ซฺ ลฺ ด ร- ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร
- ร ด ลฺซฺ ลฺ ด รม ร ด ลฺ- ซฺ - ซฺ- - - -ซฺ ลฺ ด ร- - - -ซฺ ลฺ ด ร
- - - -ซฺ ลฺ ด ร- ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร- ร ด ลฺซฺ ลฺ ด รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ
- - - ลฺ- - - ลฺ
ท่อน 2
[- - - ล- ล ซ ม- - - ล- ล ซ ม- - - ล- ล ซ ม- ซ ม รม ซ ร ม
- - - ล- ล ซ ม- - - ล- ล ซ ม- - - ล- ล ซ ม- ซ ม รม ซ ร ม
- ซ ม รม ด ม รม ซ ม รม ด ม รม ซ ม รม ซ ม ล- ซ ม รม ซ ร ม
- ม - ซล ท ล ท- ม - ซล ท ล ท- - - ท- - - ท- ท - ท- ท - ท
- ม - ซล ท ล ท- ม - ซล ท ล ท- ม - ล- ซ ม ล- ซ ม ล- ซ ม ล
- ซ ม รม ซ ม ลม ซ ม รม ซ ร ม- ซ ม รม ด ม รม ซ ม รม ด ม ร
ม ซ ม รม ซ ม ลม ซ ม รม ซ ร ม]
ท่อน 2a
[- - - ล- ล ซ ม- - - ล- ล ซ ม- - - ล- ล ซ ม- ซ ม รม ซ ร ม
- - - ล- ล ซ ม- - - ล- ล ซ ม- - - ล- ล ซ ม- ด่ - ด่- ล ซ ม
- - - -- - - -- - - -- - - ม- ซ ม รม ด ม รม ซ ม รม ด ม ร
ม ซ ม รม ซ ม ลม ซ ม รม ซ ร ม]
ท่อน 2จบ
- ม - ดร ม ซ รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ- ม - ดร ม ซ รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ
ท่อน 3
- - - -- - - -- - - -- - - ลฺ
[- - - ลฺ- ซฺ มฺ ลฺ- ซฺ มฺ ลฺ- ซฺ มฺ ลฺ- - - ลฺ- ซฺ มฺ ลฺ- ซฺ มฺ ลฺ- ซฺ มฺ ลฺ
- - - ร- ด ลฺ ร- ด ลฺ ร- ด ลฺ ร- - - ร- ด ลฺ รฺม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ
- - - ดร ม ร ม- - - ดร ม ร ม- - - ดร ม ร มซ ม ร มซ ล ซ ล
- - - -- - - -- - - -- - - ด่- - - -- - - -- - - -- - - ล
- - ร่ ล- - ด่ ล- - ร่ ล- - ด่ ลร่ ล ด่ ลร่ ล ด่ ลร่ ล ด่ ลร่ ล ด่ ซ
ม ซ ล ซม ซ ล ซม ซ ล ซม ซ ล ม- ร ด ม- ร ด ม- ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ]
จบ
- - - ม- - ร ซ- - ร ม- ลฺ - ด- ลฺ - ม- ซ - รม ร ด รม ซ - ล

2007-02-11, modify 2011.