เอ้ดอกคูณ
EhDokKhun

ท่อน1
- - - -- - - ล- ล ซ ม- ร - ม- - - -- - - ด- ด ร ซ- ร - ม
- - - -- - - ม- ม ร ม- ซ - ล- - - -- - - ด่- ด่ ร่ ด่- ซ - ล
- - - ด่- - ร่ ด่ร่ ด่ ร่ ม- ซ - ล- - - -- - - ซ- ซ ล ซ- ร - ม
- - - -- - - ซ- ซ ล ซ- ร - ม- - - -- ซ - มซ ม ร ด- ร - ม
- - - -- ซ - มซ ม ร ด- ซฺ - ลฺ- ด - ร- ม - รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ
ท่อน 2
- - - มฺซฺ ลฺ ซฺ ลฺซฺ ลฺ ด มฺซฺ ลฺ ซฺ ลฺ- - - มฺซฺ ลฺ ซฺ ลฺซฺ ลฺ ด มฺซฺ ลฺ ซฺ ลฺ
- - - ดร ม ร มร ม ซ ดร ม ร ม- - - ดร ม ร มร ม ซ ดร ม ร ม
- - - มซ ล ซ ลซ ล ด่ มซ ล ซ ล- - - มซ ล ซ ลซ ล ด่ มซ ล ซ ล
- - - ดร ม ร มร ม ซ ดร ม ร ม- - - ดร ม ร มร ม ซ ดร ม ร ม
- - - ดร ม ซ ร- - - มร ม ซ ร- - - มร ม ซ รม ร ด รด ลฺ ซฺ ล
- - - มร ม ซ รม ร ด รด ลฺ ซฺ ลฺ
{- - - -- ล ด่ ลซ ล ด่ ลซ ล ด่ ล- - - -- ซ ล ซม ซ ล ซม ซ ล ซ
- - - -- ม ซ มร ม ซ มร ม ซ ม- - - -- ร ม รด ร ม รด ร ม ร
- - - ด- - ร มซ ม ร มร ด ทฺ ลฺ- - - ด- - ร มซ ม ร มร ด ทฺ ลฺ}2
ท่อน 3
- - - -- - - ล- - ซ ม- ร - ล- - - -- ด่ - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ล
- ด่ - ล- ด่ - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ล- ด่ - ลด่ ล ซ ด- ด ร มร ม ซ ม
- ล - มล ม ซ ด- ด ร มร ม ซ ม- - - -- ม ซ ร- ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ
- ด - ร- ม - รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ- ทฺ - ด- ร - ด- ทฺ - ลฺทฺ ลฺ ซฺ ลฺ
- - - -- - - ด- ลฺ - รด ลฺ - ด- ลฺ - รด ลฺ - ด- ลฺ - ทฺลฺ ซฺ - ลฺ
- - - -- - - ด- ลฺ - รด ลฺ - ด- ลฺ - รด ลฺ - ด- ร - ม- ซ - ล
จบ
หมายเหด; ท่อน 1 บรรทัดที่ 1 สลับกันกับทำนองดั่งนี้
- - - -- - - ด- ด ร ซ- ร - ม- - - -- - - ล- ล ซ ม- ร - ม
added 2005-12-21; modified 2010-3-16