ดึงครก-ดึงสาก

ท่อน 1 ช้า
- - - ล
[- - - -- - - ด- ร - ม- ร - ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร - ม- ร - ด
- ลฺ - ม- ร - ซ- ร - ม- ซ - ด- ลฺ - ล- ม - ซ- ร - ม- ซ - ด
- ลฺ - ม- ร - ด- ร - มฺ- ซฺ - ล- - - ม- ร - ด- ร - มฺ- ซฺ - ลฺ]
ท่อน 2
- - - ดร มฺ ซฺ ลฺด ร มซ มร ด ซฺ ลฺ- - - ดร มฺ ซฺ ลฺด ร มซ มร ด ซฺ ลฺ
- มฺ ซฺ มฺด มฺ ซฺ ลฺด ร มซ มร ด ซฺ ลฺ- ลฺ - ลฺ
{ซฺ ลฺ ด ร- - - -ซฺ ลฺ ด ร- ม ร ดลฺ ม ด ร- ม ร ดลฺ ม ร มซ ม ร ด
ร ม ด ร- - - -}2ซฺ ลฺ ด ร- - - -ซฺ ลฺ ด ร- ม ร ดลฺ ม ด ร- ม ร ด
ลฺ ด ร ด- - ร ดลฺ ด ร ด- - ร ดลฺ ด ร ซ- - ล ซม ซ ล ซด่ ซ ล ซ
ม ซ ล ซ- ม ร ดร ม ร มซ ม ร ดร ม ด ร - ร ร- ซ - ด- - - ร
ม ร ซ ม- - - -- ซ ม ด- - - รม ร ซ ม- ซ ม ซด่ ล ซ มซ ม ร ด
- ลฺ - ด- ซ ม ซด่ ล ซ มซ ม ร ด- ลฺ - ด- ด ด ด
{- - - ซ- ซ ม ซ- ล - ด่- - - ร่- ด่ - ลด่ ล ซ มซ ล ม ซ- ล ซ ม
ซ ล ม ซล ซ ม ซ- ล - ด่- - - ร่- ด่ - ลด่ ล ซ มซ ล ม ซ- - - -
- ม ซ ร- ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร- - - ร- ม ซ ร- ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร- - - ร
- ซ - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ซ- - - -- ซ - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ซ- - - -
- ล ซ มซ ม ร ด- ลฺ - ด- ซ ม ซ- ล ซ มซ ม ร ด- ลฺ - ด- - - -}5
(ท่อน 1 1รอบ)
จบ
{- - - -- ซ - ร- ม - ด- ลฺ - ม- - - -- ซ - ร- ม - ด- ลฺ - ร}2
- - - -- ด - ร- ด - ลฺ- ซฺ - ลฺ- ด - ร- ม ซ รม ร ด ร ม ซ - ล
2005-12-03 / 2022-09-25