เชียงข้อง
ChiangKhong

ท่อน 1
- - - ลฺ- - - ลฺ- ลฺ ร -ร ทฺ - ลฺ- ลฺ - -- ทฺ - ลฺ- ทฺ ร -ร ทฺ - ลฺ
- ลฺ - -- ลฺ - ลฺร - ร ทฺ- ลฺ - ลฺ- - - ทฺ- ลฺ - ทฺร - ร ทฺ- ลฺ - ลฺ
[- - - ด- ร - ม- - ซ มร ม ซ ม- - - ด- ร - มซ ล ซ มร ม ซ ม
- - มร ด- ร - รลฺ - ลฺ ทฺ- ลฺ - ลฺ- - - มร ด- ร - รลฺ - ลฺ ทฺ- ลฺ - ลฺ]
ท่อน 2
- - - ร- - - ร- - - ร- - - -
[- ม - ร- ม - ดร ม ด ร- - - -- ม - ร- ม - ดร ม ด ร- - - -
- ลฺ ด ร- ม - ดร ม ด ร- - - -- ลฺ ด ร- ม - ดร ม ด ร- ม - ด
ร ม ร มซ ม ร ดร ม ด ร- - - ล- ซ - ซ- ล - ซ- ม ซ ล- - - ล
- ซ - ซ- ล - ซ- ม ซ ล- - - ดลฺ ด ร มซ ม ร ดลฺ ด ร ดลฺ ด ร ด
ลฺ ด ร ดลฺ ด ร ดลฺ ด ร ซ- - - ดลฺ ด ร มซ ม ร ดร ม ด ร- - - -]
2006-03-26