สังข์สินชัย
SangSinChai

ท่อน ๑ / part 1
- - - -- - - ล- - - ล- - - ล- - - ล- ซ ม ล- - - ล- ซ ม ล
- - - ล- ซ ม ล- ล - ซม ร - ม- - - ล- ซ ม ล- ล - ซม ร - ม
- ม ล มล ม ซ ลฺ- ด ลฺ ดร ม - ซ- ซ - ดร ม ซ มล ม ซ ร- ด ลฺ ร
- - - ร- ด ลฺ ร- ร - ดลฺ ซฺ - ลฺ- - - ร- ด ลฺ ร- ร - ดลฺ ซฺ - ลฺ
ท่อน ๒ / part 2
[- - - ท- ท - ซล ท ล ซล ท ซ ล- ร่ - -- ร่ - ซล ท ล ซล ท ซ ล
- - - -- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ซ ล- ด่ - -- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ร ม
- - - ล- ซ ม ล- ล - ซม ร - ม- ม ล มล ม ซ ลฺ- ด ลฺ ดร ม - ซ
- - - ดร ม ซ มล ม ซ ร- ด ลฺ ร- - - ร- ด ลฺ ร- ร - ดลฺ ซฺ - ลฺ
- - - ร- ด ลฺ ร- ร - ดลฺ ซฺ - ลฺ]
ท่อน ๓ / part 3
[- - ซฺ ลฺด ลฺ ซฺ ลฺด ร ม รด ลฺ ซฺ ลฺ- ล ซฺ ลฺด ลฺ ซฺ ลฺด ร ม รด ลฺ ซฺ ลฺ
- - - ดลฺ ด ร มม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ- - - ดลฺ ด ร มซ ล ด่ ลซ ม ร ม
- - - ดลฺ ด ร มซ ล ด่ ลซ ม ซ ล- ด่ - -- ท - ด่ม่ ด่ ม่ ร่ด่ ล ซ ล
- ด่ - -- ท - ด่ม่ ด่ ม่ ร่ด่ ล ซ ล- ด่ - -- ซ - ลด่ ซ ด่ ลซ ม ซ ล
- ด่ - -- ซ - ลด่ ซ ด่ ลซ ม ร ม- - - ลฺ- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ร ม
- ม ล มล ม ซ ลฺ- ด ลฺ ดร ม - ซ- ซ - ดร ม ซ มล ม ซ ร- ด ลฺ ร
- - - ร- ด ลฺ ร- ร - ดล ซ - ล- - - ร- ด ลฺ ร- ร - ดลฺ ซฺ - ล]
จบ / ending
- ล - ม- ม ร ซ- ซ ร ม- ร ลฺ ด- ลฺ - ม- ซ - รม ร ด รม ซ - ล