แมลงภู่ตอมดอกไม้
MaLaengPhuTomDokMai

- - - ด- - - ร- - - ม- - - -- - - -- - - -- - - -- - - ลฺ
[- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ม- ม ซ มร ม ซ ม- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ร- ร ด รม ร ด ร
- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ม- ม ซ มร ม ซ ม- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ร- ร ด รม ร ด ร
- ล ซ มซ ร ม ด- ด ร ซร ม ซ ม- ล ซ มซ ร ม ด- ด ร ซร ม ซ ม
- ล ด่ มซ ล ซ ลซ ล ด่ ร่ด่ ล ซ ล- ล ด่ มซ ล ซ ลซ ล ด่ ร่ด่ ล ซ ล
- ม ซ ดร ม ร มร ม ซ ลซ ม ร ม- ม ซ ดร ม ร มร ม ซ ลซ ม ร ม
- ลฺ ด รม ร ด ร- ร ด รม ร ด ร- ร ด ลฺด ร ด ร- ร ด รม ร ด ร
- ล ซ มซ ร ม ด- ด ร ซร ม ซ ม- ล ซ มซ ร ม ด- ด ร ซร ม ซ ม
- ลฺ - ร- ด ลฺ ด- ด ร ซร ม ซ ม- ลฺ - ร- ด ลฺ ด- ด ร ซร ม ซ ม]