ลมพัดไผ่
LomPhatPhai

[- ด ลฺ ดร ซ ร ม- ซ ม ลม ซ ร ม- ด ลฺ ดร ซ ร ม- ซ ม ลม ซ ร ม
- ด่ ล ซล ด่ ซ ล- ด่ ล ซล ด่ ซ ล- ม่ ร่ ดล ด่ ซ ล- ม่ ร่ ดล ด่ ซ ล
- ล ด่ มซ ล ซ ลซ ล ด่ มซ ล ซ ลซ ม ซ ดร ม ร ม- ม ซ ดร ม ร ม
- ม ซ ร- - ด ลฺ- ลฺ ด รม ร ด ลฺ- ม ซ ร- - ด ลฺ- ลฺ ด รม ร ด ลฺ
- ลฺ ด มฺซฺ ลฺ ซฺ ลฺซฺ ลฺ ด รด ลฺ ซฺ ลฺซฺ ลฺ ด มฺซฺ ลฺ ซฺ ลฺซฺ ลฺ ด รด ลฺ ซฺ ลฺ]