แห่ปราสาทผึ้ง (ฟ้าหยาด)
HaePraSatPwng (FaYat)

[(ทฺ ด ร) มม - ม ม- ม - ลฺ- - - ซฺลฺ ทฺ ด รร - ร ร- ร - ซฺ- - - ลฺ
ทฺ ด ร มม - ม ม- ม - ล- - - -- ด่ - ล- - - ซ- ล ซ ม- - - -
- ร - มร ด ร ม- ฟ - ซ- - - -- ล ด่ ซ- - - ฟ- ม - ร- - - -
- ด - ทฺ- - ร ด- ทฺ - ลฺ- - - ทฺลฺ ทฺ ร ลฺทฺ ลฺ ซฺ มฺ- ซฺ - ลฺ- - - -
- ซฺ ลฺ ด- - - รด ร ซ ม- - - -- ซ ม ซล ซ ม ดลฺ ด ร ม- - - -
- - - ร- - - ด- ทฺ - ลฺ- - - ทฺลฺ ทฺ ร ลฺทฺ ลฺ ซฺ มฺ- ซฺ - ลฺ- - - -
(- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ซ ล)- - - -- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ซ ล- - - -
(- ม - ซ- - ม ซล ซ ม ซ)- - - -- ม - ซ- - ม ซล ซ ม ซ- - - -
(- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ซ ล)- - - -- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ซ ล- - - -
(- ม - ซ- - ม ซล ซ ม ซ)- - ล ด่- - ล ซ- - - มร ด - ร- - - ด
ร ด ทฺ ลฺ- - - ดร ด ทฺ ลฺ- - - ทฺลฺ ทฺ ร ลฺทฺ ลฺ ซฺ มฺ- ซฺ - ลฺ(- - - ลฺ)]