นกไส่บินข้ามทุ่ง
NokSai Bin KhamThung

[- - - มฺ- ซฺ - ลฺ- ลฺ - ดลฺ ซฺ - ลฺ- ลฺ - มฺ- ซฺ - ลฺ- ลฺ - ดลฺ ซฺ - ลฺ
- - - ด- ร - ม- ม - ซม ร - ม- ม - ด- ร - ม- ม - ซม ร - ม
- - - ม- ซ - ล- ล - ด่ล ซ - ล- ล - ม- ซ - ล- ล - ด่ล ซ - ล
- - - ม่- ร่ - ด่- ล - ด่ล ซ - ล- - - ม่- ร่ - ด่- ล - ด่ล ซ - ล
- - ซ ลด่ ล ซ ม- ม - ซม ร - ม- ม ซ ลด่ ล ซ ม- ม - ซม ร - ม
- ม - ด- ม - รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ- ม - ด- ม - รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ]