แม่ฮ้างกล่อมลูก
MaeHang KlomLuk

ท่อน ๑ / part 1
[- - - ลซ ม ร ม- - - ดร ซ ร ม- - ลฺ มร ม ซ ดทฺ ด ร มซ ด ร ม
- ล ด่ ลซ ม ร ม- ร ลฺ ด- ร ม ซซ ด ร ม- ร ลฺ ดลฺ ซ ม รด ลฺ ซฺ ลฺ
- - ม รด ลฺ ซฺ ลฺ
ท่อน ๒ / part 2
- - - ลฺด ร ม ดทฺ ด ม ดร ซ ร ม- - - มร ม ซ ล- - ร่ ลด่ ซ ล ม
- - ลฺ มซ ร ม ดทฺ ด ม ดร ซ ร ม- - ล มซ ร ม ด- ร ม รด ลฺ ซฺ ลฺ
- - ม รด ลฺ ซฺ ลฺ
ท่อน ๓ / part 3
- - - ลซ ม ร ม- - - ร่ด่ ล ซ ล- - - ลฺด ร ม ดทฺ ด ม ดร ซ ร ม
- - - มร ม ซ ล- - ร่ ลด่ ซ ล ม- - ลฺ มซ ร ม ดทฺ ด ม ดร ซ ร ม
- - ล มซ ร ม ด- ร ม รด ลฺ ซฺ ลฺ- - ม รด ลฺ ซฺ ลฺ]
จบ / ending
- - ซ รม ด ลฺ ม- - ซ รม ด ลฺ ร- - ม รด ลฺ ซ ลฺด ร ม รด ลฺ ซฺ ลฺ