มโหรีอีสาน
MaHoRi Isan

- ลฺ ด ร- ร ด ลฺด ร ลฺ ด
[- ร ด ลฺด ซฺ ลฺ ด- ด - รม ร ซ ม- - - -- ม ซ มซ ม ร ดลฺ ด ร ม
- ม ซ ลด่ ล ซ มซ ม ร ดร ม ด ร- - - -- ม ซ ร- ม ซ ร- ม ซ ล
- - ซ มร ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ซ ร- ม ร ดลฺ ด ร มซ ล ซ มซ ม ร ด
- ม - มร ม ซ รม ร ด ลฺด ร ล ด- ซ - -- ม ซ รม ร ด ลฺด ร ลฺ ด]
จบ / ending
- ร ด ลฺด ร ลฺ ด- ลฺ - ทฺลฺ ซฺ - ลฺ