แห่พระเวศเข้าเมือง
PhraWetKhaoMwang

[- - - -- ม - ซ- ซ - ลซ ล ด่ ซ- - - -- ม - ซ- ซ - ลซ ล ด่ ซ
- ล ด่ ลซ ม - ซ- - - ลด่ ซ ล ด่- - - ร่ม่ ร่ ด่ ล- ล ร่ ด่- ล ด่ ซ
- - - -- ซ - มซ ม ร ดลฺ ด ร ม- ซ - -ม ซ - มซ ม ร ดร ม ด ร
- ร ด รด ร ม ซ- ซ ด่ ลซ ม ซ ร- ม ซ รม ร ด ลฺลฺ ลฺ ร ด- ลฺ ด ซ]