เซิ้งกระโป๋
Soeng KraPo

ท่อน ๑ / part 1
[- ซ ม ร- ม - ซ- - - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม - ซ- ล ซ มซ ล ม ซ
ล ซ ม ร- ม - ซ- - - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม - ซ- - - -- ม ซ ล
ซ ล ด่ ลซ ม - ซ- ล ซ มซ ล ม ซล ซ ม ร- ด - ร- - - ม- ซ - ร
ม ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร- - - ม- ซ - ร- ซ - มร ด - - ร - ร- ร - ร]
ท่อน ๒ / part 2
[- - - -- - - ม- ม - ซม ร - ม- ม - ซม ร - ม- ม - ซม ร - ม
- ม - ซม ร - ม- ม ซ รม ร ด ลฺ- ลฺ ด ร- ด - ร- ม ซ รม ร ด ลฺ
- ลฺ ด ร- ด - ร- ม ซ รม ร ด ลฺ- ม - ซม ร - ม- ล - ด่ล ซ - ล]
[- (ม ซ มร ม ซ ม)- ม ซ มร ม ซ ม(- ล ซ มร ม ซ ม)- ล ซ มร ม ซ ม
- (ร - ซ- ม - ม)- ร - ซ- ม - ม- - ด ร- - ด ซ- - ด รม ร ด ลฺ
- - ด ร- - ด ซ- - ด รม ร ด ลฺ- ม - ซม ร - ม- ล - ด่ล ซ -ล]
ท่อน ๓ / part 3
[- ร ด ลฺ- ด - ด- ลฺ ด ร- ด - ด- ร ด ลฺ- ด - ด- ลฺ ด ร- ด - ด
- - - ม- ม - ม- ด ร ม- ร - ด- - - ม- ม - ม- ด ร มร ด - ร
- - - -- ม - ร- ม - ดร ม ด ร- - - ร- ม - ร- ม - ดร ม ด ร
- - - -- ลฺ ด ร- ม - ดร ม ด ร- ม - ดร ม ร มซ ม ร ดร ม ด ร
- - - -- - - ม- - ซ ม- - ร ม- - ซ ม- - ร มซ ม ร ด- ร - ม
- - - -- - - ฟ- - ซ ฟ- - ม ฟ- - ซ ฟ- - ม ฟซ ฟ ม ฟซ ฟ ม ฟ
- - - -- - - ซ- - ล ซ- - ม ซ- - ล ซ- - ม ซล ซ ม ซล ซ ม ซ
- - - -- ด ลฺ ด- ด - รม ซ - ม- - - -- ด ลฺ ด- ด - รม ซ - ม
- ม ซ ม- ร - ด- ซฺ - ลฺ- ด - ร- ร ซ ม- ร - ด- ซฺ - ลฺ- ด - ร]
จบ / ending
- - - -- - - -- ด - ทฺ- ลฺ - ซฺ