แถบลาน
ThaebLan

[- - - -- - - ด- - - ด- - - ด- - - -- - - ด- ด ลฺ ซฺ- ลฺ - ด
- - - -- - - ร- ร ด ลฺ- ด - ร- - - -- - - ด- ด ลฺ ซฺ- ลฺ - ด
- - - -- - - ร- ร ด ลฺ- ด - ร- - - ร- ม - ร- ม - ดร ม ด ร
- - - ร- ม - ร- ม - ดร ม ด ร- - - ร- ลฺ ด ร- ม - ดร ม ด ร
- - - ร- ลฺ ด ร- ม - ดร ม ด ร- ม - ดร ม ร มซ ม ร ดร ม ด ร
- - - รม ซ ม ซม ซ ด่ ลซ ม ร ด- - - รม ซ ม ซม ซ ด่ ลซ ม ร ด
- ลฺ - ดลฺ ด ร มซ ม ร ดร ม ด ร- ลฺ - ดลฺ ด ร มซ ม ร ดร ม ด ร]