ปั้นหมอ
PanMo

ท่อน ๑ / part 1
[- - - ซฺลฺ มฺ ซฺ ลฺ- - - ดร ด ซฺ ลฺ- - - รม ด ร ม- - - ซล ซ ร ม
- - - ซล ม ซ ล- - - ดร่ ด ซ ล- ม่ ร่ ด่ร่ ม่ ร่ ม่- ม่ ร่ ด่ร่ ด่ ซ ล
- - - ซล ซ ร ม- - - ซล ซ ร ม- - ซ มร ด ซฺ ลฺด ร ม รด ลฺ ซฺ ลฺ]
ท่อน ๒ / part 2
[- - - -- ท ล ล- ท ล ล- ท ล ล- ล - ซม ซ ล ม- ซ ม ม- ซ ม ม
- - - -- ท ล ล- ท ล ล- ท ล ล- ล - ซม ซ ล ม- ซ ม ม- ซ ม ม
- - - -- ม ซ รม ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร- - - -- ม ซ รม ร ด ลฺซฺ ลฺ ด ร
- ม - ดร ม ด ร- ด ลฺ ด- ลฺ ซฺ ลฺ- ม - ดร ม ด ร- ด ลฺ ด- ลฺ ซฺ ลฺ]
ท่อน ๓ / part 3
- ลฺ - ด- ร - ม- ม ซ มร ม ซ ม- ซฺ - ลฺ- ด - ร- ร ม รด ร ม ร
- ลฺ - ดร ม ร ด- ร - ดลฺ ด ร ด- ลฺ - ดลฺ ด ซฺ ลฺ- ด - ลฺซฺ ลฺ ด ลฺ
(- ล ซ มซ ล ซ ล)- ล ซ มซ ล ซ ล(ด่ ซ ด่ ลซ ม ร ม)ด่ ซ ด่ ลซ ม ร ม
(- ม ร ดร ม ด ร)- ม ร ดร ม ด ร(ม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ)ม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ
- ลฺ - ด- ร - ม- ม ซ มร ม ซ ม- ซฺ - ลฺ- ด - ร- ร ม รด ร ม ร
- ลฺ - ดร ม ร ด- ร - ดลฺ ด ร ด- ลฺ - ดลฺ ด ซฺ ลฺ- ด - ลฺซฺ ลฺ ด ลฺ
ท่อน ๔ / part 4
[- - - -- ล - ซ- ฟ#- ม- ร - ซ- ม - ม- ล - ซ- ฟ#- ม- ม ร ม
- - - -- ล - ซ- ฟ#- ม- ร - ซ- ม - ม- ล - ซ- ฟ#- ม- ม ร ม
- - - -- ด - ร- ซ - -- ร ด ร- ด - รด ลฺ - ด- ด ร มซ ม ร ด
- - - -- ม - ฟ#-- - ม ล- - ม ฟ#- - ม ร- ม - ฟ#ม ฟ#ล ฟ#ม ร - ม]