ภูไท ๓ เผ่า
PhuThai Sam Phao (Phu-Thai 3 tribes)

เผ่าที่ ๑ สกลนคร ท่อน ๑ / Tribe 1. SaKonNaKhon style.
- - - -- - - ด- ร ด ลฺ- ร - ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร ด ลฺ- ร - ด
- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร - มซ ม ร ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร - มซ ม ร ด
- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร ด ลฺ- ร - ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร ด ลฺ- ร - ด
- ลฺ - ซ- ม - ม- ร - ม- ซ - ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร ด ลฺ- ร - ด
- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร ด ลฺ- ร - ด- ลฺ - ซ- ม - ร- ด - รม ซ - ลฺ
บรรเลงประกอบร้อง / with singing.
- - - -- - - ล- - - ท- - - ล- - ซ ม- ซ - ล- - - ท- - - ซ
- - - -- - - ล- - - ท- - - ล- - ซ ม- ซ - ล- - - ท- - - ซ
- - - ล- ม - ล- - - ฟ- ม - ร- - - ด- ร - ม- - - ซ- - - ล
(ซ้ำท่อน ๑) / (repeat part 1 and singing)
เปลี่ยนนิดหน่อย
- - - -- - - ด- ร ด ลฺ- ร - ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร ด ลฺ- ร - ด
- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร - มซ ม ร ด- ลฺ - ซ- ม - ม- ร - ม- ซ - ด
- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร ด ลฺ- ร - ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร ด ลฺ- ร - ด
- ลฺ - ซ- ม - รม ร ด รม ซ - ลฺ
เผ่าที่ ๒ ภูไทกาฬสินธุ์ / Tribe 2. Kalasin.
[- - - -- ม - ด- ร - ม- ร - ด- - - ลฺ- ม - ด- ร - ม- ร - ด
- ลฺ - ม- ร - ซ- ร - ม- ซ - ด- ลฺ - ล- ม - ซ- ร - ม- ซ - ด
- ลฺ - ม- ร - ด- ร - มฺ- ซฺ - ลฺ- - - ม- ร - ด- ร - มฺ- ซฺ - ลฺ]
- - - -- ซ - ร- ม - ด- ลฺ - ม- - - -- ซ - ร- ม - ด- ลฺ - ร
- - - -- ซ - ร- ม - ด- ลฺ - ม- - - -- ซ - ร- ม - ด- ลฺ - ร
- - - -- ม - ร- ด - ลฺ- ซฺ - ลฺ
เผ่าที่ ๓ เผ่านครพนม (ลายลมพัดพ้ราว) / Tribe 3. NaKhonPhaNom (Lom Phat Phrao)
- ด - ร- ม ซ รม ร ด ลฺ- ซฺ - ด- - ลฺ ร- ด ร ม
[- ม ล ซ- ซ ล ม- ม ล ซ- ซ ท ล- ล ร่ ท- ท ร่ ล- ล ท ลท ล ท ซ
- ซ ล ซล ซ ล ด- ด ร ซร ม ซ ม- ล ซ มซ ร ม ด- ด ร ซร ม ซ ม*
- ลฺ - ม- ลฺ - ม- ล ซ ม- ล ซ ม- ม ซ มร ม ซ มล ม ซ มร ม ซ ม
- ม ซ มร ม ซ มล ม ซ ดร ซ ร ม- ลฺ - ด- ลฺ ด ร- - - ดร ม ด ร
- ม ซ มร ม ด ร- - - ดลฺ ด ร มซ ล ด่ ลซ ม ด ร- - - ดล ด ร ม]
จบ / ending.
*- ลฺ - ม- ม ร ซ- ซ ร ม- ลฺ - ด- ลฺ - ม- ซ - รม ร ด ลฺ- ซฺ - ลฺ
โหวดในเผ่าที่ ๒ / Wot solo of Tribe 2
- - - -- - - -- ด ร ม- ซ - ล- - - -- - - -- - - -- - - -
- ม - ล- ซ - ล- ม - ล- ซ - ล- ม - ล- ซ - ล- ซ - ม- ร - ซ
- - - -- - - -- - - -- - - ม- - - -- - - -- - - -- - - -
- ลฺ - ม- ร - ม- ลฺ - ม- ร - ม- ด - ม- ร - ม- ร - ด- ลฺ - ด
- - ร ด- ลฺ - ด- ร - ม- ซ - ม- - ซ ม- ร - ม- ซ - ล- ซ - ร่
- - - -- - - -- - - ด่- - - ล- - - -- - - -- - - -- - - -
- - - ม่- ร่ - ด่- ล - ด่- ซ - ล- - ซ่ ม่- ร่ - ด่- ล - ด่- ซ - ล
- ด่ - ซ- ด่ - ล- ซ - ม- ร - ม- ซ - ล- ด่ - ล- ซ - ม- ร - ม
- - - -- ซ - ม- ร - ดลฺ ซฺ - ลฺ- ด - ร- ม - รม ร ด ลฺ- ซ - ลฺ