รำตังหวาย
Ram TangWai

เกริ่น / intro
- - - ลฺ- - ลฺ ลฺ- มฺ - ลฺ- - ลฺ ลฺ- มฺ - ลฺ- - ลฺ ลฺ- มฺ - ลฺ- - - -
ท่อน / main
[- ม ซ ม- ด ม ร- ม ซ ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ม ซ ม- ด ม ร- ม ซ ด- ลฺ ลฺ ลฺ
- ม ซ รม ร ด ลฺด ร ลฺ ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ม ซ รม ร ด ลฺด ร ลฺ ด- ลฺ ลฺ ลฺ
- ล - ซล ซ ม ร- ด ลฺ ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ล - ซล ซ ม ร- ด ลฺ ด- ด่ ด่ ด่
- ล - ซล ซ ม ร- ด ลฺ ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ลฺ- ลฺ - ด- ร - ซฺ- ลฺ ลฺ ลฺ
- ลฺ - ลฺ- ลฺ - ด- ร - ซฺ- ลฺ ลฺ ลฺ]