มโนราห์เล่นน้ำ
ManoraLenNam

[- - - ม- ด ร มร ม ซ มร ด ร ม- ลฺ - มร ด ร มร ม ซ มร ด ร ม
- - - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ซ ล- - - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ซ ล
- ม - ดร ม ด รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ- ม - ดร ม ด รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ
- - - มฺ- มฺ ซฺ ลฺ- ลฺ ด รด ลฺ ซฺ ลฺ- - - มฺ- มฺ ซฺ ลฺ- ลฺ ด รด ลฺ ซฺ ลฺ
- - - ม- ด ร มร ม ซ มร ด ร ม- ลฺ - มร ด ร มร ม ซ มร ด ร ม
- - - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ซ ล- - - ม- ม ซ ลซ ล ด่ ลซ ม ซ ล
- ด่ - ร่ด่ ล ซ ล- ด่ - ร่ด่ ล ซ ล- - - ลซ ล ซ ล- - - ลซ ล ซ ล
- - - ลซ ล ซ ล- ด่ ด่ ด่- ล ซ ล- - - ล- ล - มซ ล ด่ ลซ ม ร ม
- - - ซ- ซ - ดร ม ซ ลซ ม ร ม- ม ซ มซ ม ซ ลฺ- ด ลฺ ดร ม - ซ
- - - ม- ล - ลซ ม ซ ล- ร่ ด่ ล- - - ม- ล - ลซ ม ซ ล- ร่ ด่ ล
- ร่ ด่ ลด่ ล ซ ม- ม - ซม ร - ด- ม - ซม ร ด- ม ร ด- ม ร ด]

Manora plays with water.