รำไทภูเขา
Ram ThaiPhuKhao

ช้า / slow
[- - - -- ม - ด- ร - ม- ร - ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ม - ด- ร - ม- ร - ด
- ลฺ - ม- ร - ซ- ร - ม- ซ - ด- ลฺ - ล- ม - ซ- ร - ม- ซ - ด
- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร - มฺ- ซฺ - ลฺ- ลฺ ลฺ ลฺ- ลฺ - ด- ร - มฺ- ซฺ - ลฺ]
เร็ว / fast
[- - - -- ม - ดร ม - ดร ม - ด- ลฺ ลฺ ลฺ- ม - ดร ม - ดร ม - ด
- ลฺ - ซ- ม - ม- ม - รด ลฺ - ด- ล - ซ- ม - ม- ม - รด ลฺ - ร
ด ลฺ - รด ลฺ - รด ลฺ - รด ลฺ - ด]