สาวคอยอ้าย
SaoKhoiAi

ท่อนที่ ๑ / part 1
[- - - -ลฺ ด ร ม- - ซ รม ด ลฺ ม- - - -ลฺ ด ร ม- - ซ รม ด ร ลฺ
- - - -ซฺ ลฺ ด ร- - ม ดร ม ด ร- - - -ซฺ ลฺ ด ร- - ม ดร ม ด ร
- ม ซ มร ม ด รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ- ม ร ดร ม ด รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ
ท่อนที่ ๒ / part 2
- - - -มฺ ซฺ ลฺ ด- ลฺ ด รม ล ซ ม- - - -มฺ ซฺ ลฺ ด- ลฺ ด รม ล ซ ม
- ม ซ ลด่ ล ซ มซ ม ร ดร ม ด ร- - - -ร ม ซ ลด่ ล ซ มร ม ด ร
- - - -ร ม ซ ลด่ ล ซ มร ม ด ร- ม ซ มร ม ด รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ
- ม ร ดร ม ด รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ]
ท่อนที่ ๓ / part 3
[- ลฺ - ด- ลฺ - ม- ม ซ มร ด ร ม- ลฺ - ด- ลฺ - ม- ม ซ มร ด ร ม
- ลฺ - ด- ลฺ - ม- ม ซ มร ม ซ ล- ม - ล- ซ - ลด่ ซ ด่ ลซ ม ซ ล
- ม - ล- ซ - ลด่ ซ ด่ ลซ ม ร ม- ลฺ - ด- ลฺ - ม- ม ซ มร ม ด ร
- ลฺ - ด- ลฺ - รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ- ลฺ - ด- ลฺ - รม ด ม รด ลฺ ซฺ ลฺ]