ลายโปงลาง
Lai Ponglang

[- - - ม- ซ - ล- ซ - ล- - - ล- - - ร่- ด่ - ล- ซ - ล- - - ล
- - - ด- ร - ม- ร - ม- - - ม- - - ล- ซ - ม- ร - ม- - - ม
- - - ม- ซ - ล- ซ - ล- - - ล- - - ร่- ด่ - ล- ซ - ล- - - ล
- - - ซ- ม - ล- ซ - ม- - - ม- - - ด- ร - ซ- ร - ม- - - ม
- - - ซ- ม - ล- ซ - ม- - - ม- - - ด- ร - ซ- ร - ม- - - ม
- ม - ร- ด - ลฺ- ซฺ - ลฺ- - - ลฺ- ม - ร- ด - ลฺ- ซฺ - ลฺ*- - - -]
ending
*ม ม ซ รด ลฺ ซฺ ลฺ- - - -

เพลงแรกที่หัด First song.